Kształcenie na odległość

Do 26 kwietnia br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty – to przepis ujęty w podpisanym 9 kwietnia br. rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej.

SP3 w ogólnopolskim projekcie "Lekcja:Enter".

„Lekcja:Enter” to największy dotychczas projekt edukacji cyfrowej w Polsce skierowany do szkół. To m.in. udział naszych nauczycieli w bezpłatnych szkoleniach z lepszego wykorzystywania nowych technologii, e-zasobów i aktywizujących metod nauczania w edukacji dzieci i młodzież. 

KOMUNIKAT DLA RODZICÓW

Szanowni Rodzice !

W związku z rozszerzającą się epidemią koronawirusa decyzją Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego oraz Ministra Edukacji Narodowej Dariusza Piontkowskiego w terminie od 12 do 25 marca 2020 r. zostają zawieszone zajęcia dydaktyczno - wychowawcze w naszej szkole i placówkach oświatowych w całej Polsce.

Od jutra do piątku 13 marca w szkole zorganizowane będą tylko zajęcia opiekuńcze dla dzieci rodziców pracujących i nie mogących zapewnić opieki dzieciom. Natomiast od poniedziałku 16.03.2020 r. wszystkie placówki oświatowe będą zamknięte.  Podjęta decyzja wynika z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa i wynika z troski o bezpieczeństwo zdrowotne Państwa  i dzieci.

Prosimy jednocześnie rodziców o szczególne przestrzeganie zaleceń w zakresie profilaktyki zdrowotnej dotyczących ograniczenia kontaktu z innymi osobami. Mamy na myśli zarówno najbliższe otoczenie jak i osoby starsze, które są szczególnie narażone na zarażenie.  Zastosowanie "kwarantanny społecznej" jest potrzebne. Spędźmy ten czas w swoich domach – unikajmy zatłoczonych miejsc, komunikacji zbiorowej, przemieszczania się.  Placówki kulturalne i sportowe również w tym okresie odwołują wszystkie przewidziane wydarzenia. 

Jednocześnie informujemy, że jest możliwość uzyskania świadczenia z tytułu opieki nad dzieckiem do 8-go roku życia z ZUS-u za okres 14 dni. Dokument do pobrania na stronie: https://www.zus.pl

 

                                                                                                                             Z poważaniem

                                                                                                                             Dyrektor Szkoły

                                                                                                                              Anna Nowicka

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH 2020/2021

Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Syców na rok szkolny 2020/2021:

1. Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej na rok szkolny 2020/2021 przyjmowane są dzieci:

a. 7 – letnie (urodzone w roku 2013) – objęte obowiązkiem szkolnym,

b. 6 – letnie (urodzone w roku 2014) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym albo dziecko posiada pozytywną opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej 
o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej (art. 36 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).

2. Przyjęcie dzieci zamieszkałych w obwodzie danej szkoły podstawowej odbywa się z urzędu na podstawie zgłoszenia. Wypełnione zgłoszenie rodzic składa do szkoły obwodowej. Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

3. Postępowanie rekrutacyjne (uzupełniające) o przyjęcie na wolne miejsca do klasy pierwszej szkoły podstawowej przeprowadzane jest dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły podstawowej. Rodzice dziecka zamieszkałego poza obwodem danej szkoły ubiegający się o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej wypełniają wniosek o przyjęcie.

4. Kryteria przyjęć określa Uchwała Nr XXXV/239/2017 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 30 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest Gmina Syców dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnianych kryteriów.

5. Terminy rekrutacji określa Zarządzenie Nr 274/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 28 stycznia 2020 roku w  sprawie określenia terminów rekrutacji do klas pierwszych w szkołach podstawowych oraz miejskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2019/2020, dla których Gmina Syców jest organem prowadzącym.

6. Rekrutacja do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Syców na rok szkolny 2020/2021 nie będzie prowadzona z wykorzystaniem systemów elektronicznych. Obowiązująca będzie rekrutacja tradycyjna tzw. papierowa. Ofertę rekrutacyjną poszczególnych szkół oraz szczegółowe informacje na temat postępowania rekrutacyjnego można uzyskać w każdej szkole podstawowej.

TELEFONY SZPITALI COVID-19

TELEFONY  W/S  KORONAWIRUSA

dla dorosłych

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY

IM. J. GROMKOWSKIEGO

51-149  WROCŁAW

UL. KOSZAROWA 5

519 338 486

I ODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH

Dyżurka lekarska – 71 395 75 35,  71 395 75 41,  71 395 75 42

 II ODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH

Dyżurka lekarska – 71 395 75 31, 71 395 75 90

 dla dzieci

KLINIKA PEDIATRII I CHORÓB INFEKCYJNYCH Oddział Kliniczny

Zakaźny,  ul. T. Chałubińskiego 2-2a, 50-368 Wrocław

-  71 770 31 51,  71 770 31 55

BOLESŁAWIEC – Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Jeleniogórska 4

- 75 73 80 120

 WAŁBRZYCH  - Specjalistyczny Szpital im. dra A. Sokołowskiego,

ul. Sokołowskiego 4

- 74 64 89 806

800 190 590

numer infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczący postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem

 tel. stacjonarny PSSE w godzinach pracy-71 314 20 34 wew. 23

telefon alarmowy PSSE w Oleśnicy – 505 092 898