Organizacja nauczania zdalnego

Poniżej podajemy zasady organizacji nauczania zdalnego obowiązujące w Zespole Szkolno-Przedszkolnym:

1. Nauczyciele realizują zajęcia zgodnie z tygodniowym planem lekcji.

2. Zadania są przesyłane uczniom i ich rodzicom za pośrednictwem dziennika elektronicznego oraz na platformie G-Suite.

3. Nauczyciele codziennie prowadzą zajęcia on-line za pośrednictwem Classroom'a - ze względów bezpieczeństwa nie stosujemy innych platform.

4. W czasie zajęć on-line nauczyciele sprawdzają obecność uczniów na zajęciach i odnotowują frekwencję w dzienniku.

5. Zajęcia on-line dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej trwają od 15 do 30 minut, natomiast dla uczniów starszych od 30 do 40 minut.

6. Zajęcia on-line dla klas młodszych mogą odbywać się w godzinach popołudniowych, po wcześniejszym powiadomieniu uczniów, rodziców i dyrektora szkoły.

7. Różnego rodzaju formy sprawdzania wiedzy uczniów odbywać się będą także za pośrednictwem platformy G-Suite.

8. W przypadku choroby nauczyciela prowadzącego zajęcia, w miarę możliwości będą wyznaczane zastępstwa z nauczycielem uczącym tego samego lub pokrewnego przedmiotu.