List do Rodziców klas III(IV) i VI(VII) szkół podstawowych

                                                                                                                      Syców, 11 kwietnia 2017r.

    Szanowni Rodzice


w wyniku reformy edukacji przeprowadzanej obecnie w naszym kraju, decyzją Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 30 marca 2017 r., dotychczasowe Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sycowie zostało przekształcone w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 3 z klasami gimnazjalnymi. Od września 2017r. rozpoczynamy zatem działalność jako szkoła podstawowa. Przed nami nowe wyzwania, ale też możliwość wykorzystania bogatych doświadczeń związanych z osiemnastoletnią działalnością gimnazjum. Już teraz planujemy nowe zadania dostosowane do potrzeb i możliwości nowych uczniów – zarówno w zakresie działań dydaktycznych, jak również w zakresie dostosowania budynku szkoły do potrzeb sprawnie funkcjonującej szkoły podstawowej. To, co już teraz możemy Państwu i Państwa  dzieciom zaoferować, to m. in.:

 
1.    Baza lokalowa szkoły.
Posiadamy:
-21 sal lekcyjnych – w tym 2 pracownie komputerowe (na 14 i 26 stanowisk),  pracownia chemiczna, biologiczna, fizyczna, plastyczna, geograficzna;
-bibliotekę oraz czytelnię;
-gabinet pedagoga i psychologa szkolnego oraz higienistki;
-nowoczesne boisko „Orlik”  (wraz z zapleczem sanitarnym i szatnią);
-kuchnię i stołówkę;
-świetlicę;
-salę gimnastyczna w osobnym budynku (w planach jest stworzenie od września salki do ćwiczeń w głównym budynku szkoły).


2.    Specjaliści:
W szkole zatrudnieni są:
-nauczyciele posiadający kwalifikacje do nauczania wszystkich przedmiotów ujętych w ramowych planach nauczania kształcenia ogólnego, m.in.: nauczyciele nauczania chemii, fizyki, geografii, biologii;
-pedagog i psycholog;
-specjaliści z uprawnieniami do prowadzenia: logopedii; socjoterapii, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, rewalidacji;


3.    Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych. 
Co roku stwarzana jest oferta zajęć pozalekcyjnych dla uczniów – zgodnie ze zdiagnozowanymi uzdolnieniami zainteresowaniami uczniów oraz wskazaniami zespołów ds. opieki psychologiczno-pedagogicznej. W szkole działają m.in.:


-Klub National Geographic – od września będzie Klub Małego Odkrywcy dla klas 1-3;
-koła ekologiczne, teatralne, matematyczne, plastyczne, fizyczne, koło chemiczne, koła językowe,
-Klub 131;
-koła sportowe: piłka siatkowa, piłka nożna, badminton, (inne koła z każdego przedmiotu).
-UKS Jedynka
Od września planujemy   poszerzyć ofertę zajęć sportowych i zwiększyć ilość godzin na realizację m.in.: zajęć z piłki nożnej, piłki siatkowej, zajęć tanecznych.

Dla uczniów objętych opieką psychologiczno-pedagogiczną następujące formy zajęć wspomagających: 
-zespoły wyrównawcze z języka polskiego i  matematyki;
-spotkania indywidualne ze szkolnym pedagogiem i psychologiem,  
-zajęcia socjoterapii;
-zajęcia korekcyjno-kompensacyjne;  
-rewalidację, 
-gimnastyka korekcyjna.


4.    Wspieranie uzdolnień i rozwijanie zainteresowań
Posiadamy certyfikat Szkoły Wspierającej Uzdolnienia i tym samym Gimnazjum im. Jana Pawła II zostało włączone do Dolnośląskiej Sieci Szkół Wspierających Uzdolnienia.
Opracowujemy indywidualne programy nauki dla uczniów szczególnie  uzdolnionych (np. w roku szkolnym  2011/2012 15 uczniów realizowało takie programy)
Przygotowujemy  uczniów do konkursów powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich  - nasi absolwenci zdobywali kilkakrotnie tytuł laureata, m.in.  w roku szkolnym 2012/2013 mieliśmy  finalistów z 5 przedmiotów w konkursie „zDolny Ślązak Gimnazjalista” (z fizyki, matematyki, historii, geografii), w 2013 1 laureata: z biologii; w minionym z j. niemieckiego, w bieżącym uczennica z j. niemieckiego ponownie zdobyła tytuł Laureatki Konkursu Języka Niemieckiego.

Organizujemy zajęcia dla zainteresowanych uczniów we współpracy z innymi instytucjami /np. uczelnie wyższe, muzea, biblioteki, ośrodki edukacji/, m. in. zajęcia z  fizyki czy kartografii na Uniwersytecie Wrocławskim, zajęcia warsztatowe w ramach działalności Błękitnej Szkoły  w Instytucie Oceanografii na Helu, zajęcia w Multicentrum czy warsztaty z Łódzkiej Szkole Filmowej „SEMAFOR” lub redakcji „Gazety Wrocławskiej), warsztaty teatralne i inne.

5.    Realizacja projektów edukacyjnych
W ramach poszerzania oferty edukacyjnej szkoły, rozwijania zainteresowań i uzdolnień wśród uczniów, uatrakcyjnia procesu nauczania, a tym samym podnoszenia jakości pracy szkoły w działaniach  dydaktyczno-wychowawczych  wykorzystujemy aktywne metody nauczania, w tym metodę projektu, m.in.:

-Projekt „W zdrowym ciele zdrowy duch”, za realizację  którego  szkoła otrzymała w 2011r. certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie.

-Projekt edukacyjny „Zdobywamy Polskie Góry”. Patronat honorowy nad realizacją projektu objęły Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Muzeum Sportu i Turystyki z siedzibą w Warszawie, National Geographic Polska,

-Wymiany międzynarodowe młodzieży-szkoła nawiązuje kontakty z placówkami zagranicznymi–trzy razy odbywała się wymiana gimnazjalistów  z młodzieżą ze szkoły holenderskiej w Assen, raz ze szkołą włoską.


Ponadto do osiągnięć szkoły zaliczyć można:
1.    Znaczące sukcesy sportowe na szczeblu powiatowym, regionalnym czy wojewódzkim – szczególnie lekkiej atletyce,  piłce siatkowej, szachach, piłce plażowej. (np.  w roku szkolnym 2011/2012  - III msc  w sztafecie męskiej 4 x 100 w  Finał Dolnego Śląska Gimnazjady Młodzieży w Lekkiej Atletyce;- I msc w Halowym Turnieju Piłki Nożnej (osób niepełnosprawnych intelektualnie); 2   naszych  uczniów zostało powołanych do KADRY DOLNEGO ŚLĄSKA juniorów w piłce siatkowej.
2.    Szkoła jest organizatorem wielu imprez sportowych. Na szczególną uwagę zasługuje Ogólnopolski Memoriał im. Józefa Krakowskiego w piłce siatkowej. Szkoła jest organizatorem imprez sportowych o zasięgu lokalnym. Przykładem są biegi przełajowe rozgrywane z okazji Dni Sycowa, w pięciu kategoriach wiekowych.
3.    Działalności ekologiczna – zbiórka surowców wtórnych, akcje i happeningi proekologiczne,
4.    Organizacja spotkań z ciekawymi ludźmi, nakłaniającymi młodzież do rozwijania swoich pasji – w gimnazjum gościliśmy m. in. Martynę Wojciechowska, Krzysztofa Wielickiego, Arkadego Radosława Fidlera, Elżbietę Dzikowską.
5.    Współpraca z parą książęcą Elizabeth i Ernstem Biron von Kurland (dawni właściciele Sycowa)–wizyty w szkole podczas obchodów Dnia Patrona, wsparcie stypendialne dla uczniów.
6.    Festiwal Nauki –współpraca z Centrum Naukowym Kopernik.
7.    Pikniki z Językiem Niemieckim (we współpracy z Instytutem Goethego) czy uczestnictwo w Europejskich Dniach Języków Obcych, jak również Dniach Teatru.
8.    Wolontariat szkolny - w gimnazjum prężnie działa szkolny wolontariat, który w ramach swej działalności podejmował wiele  działań, m.in.:
-współpraca z Domem Życia-Schroniskiem dla Kobiet w Kaliszu-cykliczne zbiórki odzieży, leków, środków czystości dla mieszkańców domu;
-współpraca z MOPS-em- zorganizowanie dla dzieci akcji mikołajkowej pt. „Spełniamy dziecięce marzenia”;
-współpraca z dziecięcym szpitalem onkologicznym „Przylądek Dobrej Nadziei” we Wrocławiu.

Szanowni Rodzice,
   
zdajemy sobie sprawę, iż istniejące w Sycowie szkoły podstawowe mają swoją długą tradycję i bogate doświadczenia w zakresie prowadzonej działalności dydaktyczno-wychowawczej. Zachęcamy jednak do skorzystania z równie bogatej oferty naszej szkoły i zapraszamy o złożenia wniosku o przyjęcie od 1 września 2017r. Państwa dziecka do Szkoły Podstawowej nr 3. Wnioski składać można w sekretariacie szkoły do 21 kwietnia 2017r. (dostępne są w sekretariatach szkół podstawowych i na stronie http://www.gimsycow.com.pl/ ).
W razie wątpliwości chętnie udzielimy wszelkich informacji (tel. 62 785 51 56). Zapraszamy też do odwiedzin naszej szkoły.
                                                                                      Dyrekcja i Grono Pedagogiczne
                                                                                    Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sycowie