REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH 2020/2021

Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Syców na rok szkolny 2020/2021:

1. Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej na rok szkolny 2020/2021 przyjmowane są dzieci:

a. 7 – letnie (urodzone w roku 2013) – objęte obowiązkiem szkolnym,

b. 6 – letnie (urodzone w roku 2014) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym albo dziecko posiada pozytywną opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej 
o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej (art. 36 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).

2. Przyjęcie dzieci zamieszkałych w obwodzie danej szkoły podstawowej odbywa się z urzędu na podstawie zgłoszenia. Wypełnione zgłoszenie rodzic składa do szkoły obwodowej. Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

3. Postępowanie rekrutacyjne (uzupełniające) o przyjęcie na wolne miejsca do klasy pierwszej szkoły podstawowej przeprowadzane jest dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły podstawowej. Rodzice dziecka zamieszkałego poza obwodem danej szkoły ubiegający się o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej wypełniają wniosek o przyjęcie.

4. Kryteria przyjęć określa Uchwała Nr XXXV/239/2017 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 30 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest Gmina Syców dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnianych kryteriów.

5. Terminy rekrutacji określa Zarządzenie Nr 274/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 28 stycznia 2020 roku w  sprawie określenia terminów rekrutacji do klas pierwszych w szkołach podstawowych oraz miejskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2019/2020, dla których Gmina Syców jest organem prowadzącym.

6. Rekrutacja do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Syców na rok szkolny 2020/2021 nie będzie prowadzona z wykorzystaniem systemów elektronicznych. Obowiązująca będzie rekrutacja tradycyjna tzw. papierowa. Ofertę rekrutacyjną poszczególnych szkół oraz szczegółowe informacje na temat postępowania rekrutacyjnego można uzyskać w każdej szkole podstawowej.